Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 oktober 2014

Het politiek seizoen is ook in Rijswijk weer begonnen

De belangrijkste punten tijdens de Raadsvergadering op dinsdag 30 september waren goedkeuring van de BIZ-verordening voor Oud-Rijswijk, de vaststelling van het bestemmingsplan Sion-’t Haantje (en de positie van de Rijswijkse Hockey Club daarin) en de inkoop van de zorg en jeugdhulpverlening als gevolg van de decentralisaties per 1 januari 2015.

Alle voorstellen van het College van D66, Gemeentebelangen, VVD, SP en GroenLinks hierover werden unaniem in de Raad aangenomen. Dat betekende niet dat er geen discussies waren.

Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Oud-Rijswijk

Het doel van de BIZ is het vergroten van het ondernemersklimaat en de leefbaarheid in Oud-Rijswijk. Zo’n 150 ondernemers dragen ieder jaarlijks 600 euro bij aan een gemeenschappelijk fonds van waaruit tal van activiteiten worden gefinancierd—van promotie tot het verbeteren van de veiligheid. D66 steunt de voortzetting van BIZ Oud-Rijswijk (2015-2019) omdat wij zien dat zij er steeds beter in slaagt de individuele ondernemers te verbinden aan iets groters, namelijk het gemeenschappelijk belang.

D66-raadslid Mark Storm bracht tevens in dat de visie op de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Oud-Rijswijk verdieping nodig heeft. Wat willen we dat Oud-Rijswijk is, voor wie en waarom eigenlijk? Het antwoord op deze vragen geeft ondernemers in Oud-Rijswijk de kans zich nog beter te positioneren. Het College heeft toegezegd deze verdiepingsslag in haar Economische Visie te gaan maken, niet alleen voor Oud-Rijswijk maar voor alle in deze visie genoemde economische gebieden, waaronder de Plaspoelpolder.

Een motie van de PvdA om de drie ateliers van Arti Shock vrij te stellen van de heffing van 600 euro werd, na inbreng van D66, gewijzigd aangenomen met steun van een aantal oppositiepartijen en coalitiepartijen. Ook een signaal van de nieuwe, open politieke verhoudingen in Rijswijk.

Rijswijkse Hockey Club

De Rijswijkse Hockey Club zit klem vanwege veiligheidsbeperkingen door onderzoek van TNO met explosieven en munitie in opdracht van het Rijk vlakbij de hockeyvelden. De club heeft een wachtlijst en kan nu niet uitbreiden. Koen Caminada hield namens de hockeyclub een emotioneel betoog om de club meer ruimte te bieden of een andere locatie. Een simpele oplossing is niet voorhanden. D66 Rijswijk wil dat in breder verband gekeken wordt naar een gepaste oplossing. Deze discussie komt zeker terug bij behandeling van de Sportnota en de Algemene Beschouwingen later dit jaar.

Inkoop van de zorg en jeugdhulpverlening

Het overhevelen van taken in de langdurige zorg en de jeugdzorg van het Rijk en de provincie naar gemeenten is een uitdaging, ook voor de gemeente Rijswijk. D66-raadslid Martine Koopman vroeg vooral aandacht voor het goed in de gaten houden van hoe deze overgang van taken verloopt. Als gemeenteraadsleden kunnen we hierop alleen goed het College aansturen als de feiten op tafel liggen. Gelukkig denkt het College hier het zelfde over. Ook deze discussie komt de komende tijd terug. De fractie wil graag ondersteuning van de leden hierin, met name van leden die werken in de zorg, de jeugdzorg en arbeidsbemiddeling. Martine Koopman start hier voor op vrijdag 3 oktober met een werkgroep van D66 leden – aanmelding kan nog (ook na 3 oktober): martinekoopman@d66rijswijk.nl

Constantijn Dolmans
fractievoorzitter D66 Rijswijk