Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 oktober 2014

Parkeren en de Hoornbrug blijven Rijswijk bezighouden

Op het presentatieforum van 7 oktober kwamen twee heikele onderwerpen aan de orde die Rijswijk bezighouden: het parkeerbeleid en de voorgenomen nieuwe Hoornbrug. Een presentatieforum geeft dus geen inhoudelijk politiek debat maar een toelichting van betrokken ambtenaren, TNS-NIPO en de wethouders over beide onderwerpen. Aan de raadsleden om hierover dan vragen te stellen ter voorbereiding van de besluitvorming. Die zijn dan toch ook politiek en niet alleen feitelijk.

Parkeren

Het parkeerbeleid houdt de gemoederen in Rijswijk al enige tijd bezig. Dat merken we als D66 fractie aan de klachten die ons ook bereiken. Als het gaat om concrete zaken (een omvergereden paaltje bijvoorbeeld) verwijzen we als fractie door naar het meldpunt openbare ruimte van de gemeente.

Vooral de afhandeling van klachten geeft ons als D66 zorgen omdat we hier veel vragen over krijgen van Rijswijkers. Marthe Stallenberg vroeg namens D66 dan ook naar de feiten: hoeveel klachten zijn er binnengekomen, wat is de doorlooptijd van de afhandeling? De gemeente geeft aan dat mensen positief reageren op het handhavingsbeleid. Welke feitelijke onderbouwing is hiervoor? Hoe communiceert de gemeente met de Rijswijkers hierover?

Na het invoeren van het vergunningenparkeren in Den Haag was de parkeerdruk in Rijswijk fors toegenomen. Uit het onderzoek van TNS-NIPO en de monitoring van de gemeente blijkt dat de parkeerdruk door de proef in de buurten en straten waar vergunningenparkeren is ingevoerd weer is afgenomen. In de buurten en straten die er naast liggen (met name het Rembrandtkwartier en Leeuwendaal) is men minder tevreden en willen veel bewoners dat ook daar het vergunningenparkeren wordt ingevoerd. We verwachten dat deze de basis zal zijn van het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente. Het College komt naar verwachting eind november met voorstellen hiervoor.

D66 streeft bij het nieuwe parkeerbeleid naar een bredere afweging over parkeren in Rijswijk om te voorkomen dat we met lapmiddelen voortdurend achter de feiten aan blijven lopen. Ook de mening van ondernemers in Rijswijk zal beter in kaart moeten worden gebracht omdat dit in het onderzoek en de monitoring onderbelicht is gebleven. Het is wel heel goed te horen dat het College actief het gesprek aan zal gaan met bewoners en belanghebbenden in de komende weken.

Hoornbrug

Omdat de inschrijving op de aanbesteding door de rechter ongeldig is verklaard, is de nieuwbouw van de Hoornbrug uitgesteld. Deze aanbesteding moet dus opnieuw en een nieuwe Hoornbrug is dan waarschijnlijk pas in 2020 klaar. (Kijk hier voor meer informatie over het intrekken van de aanbesteding.)

Een nieuwe, verhoogde Hoornbrug is vooral nodig om de leefbaarheid rondom de Haagweg te verbeteren: betere doorstroming, minder verkeersoverlast en minder fijnstof. Ook zou de brug geschikt moeten zijn voor de nieuwe, zwaardere trams. Uit technisch onderzoek blijkt echter vooralsnog dat de huidige Hoornbrug deze zwaardere tram—tijdelijk—kan hebben.

Het op de schop nemen van de Hoornbrug hangt nauw samen met een betere bereikbaarheid van Rijswijk, Voorburg en Den Haag door de korte ondertunneling bij de Binckhorst (Rotterdamsebaan). De werkzaamheden aan de Hoornbrug en de Rotterdamsebaan kunnen niet tegelijkertijd plaatsvinden: dan wordt een gedeelte van Rijswijk en Den Haag tijdelijk onbereikbaar. Vandaar dat de bouw wordt uitgesteld tot 2019-2020. Wel wordt al snel een begin gemaakt met de herinrichting van de Haagweg.

De vragen van Marthe Stallenberg namens D66 gingen vooral over de duurzaamheid van de herinrichting (groen, waterberging), het risicomanagement (planschade) en de communicatie met bewoners en belanghebbenden, zoals ondernemers in Oud-Rijswijk. Niet alleen om hen de mogelijkheid te geven invloed te hebben op de werkzaamheden maar ook om de overlast tot een minimum te kunnen beperken.

Er wordt door de gemeente op dit moment al goed overlegd met bewoners en belanghebbenden, inclusief het Comité Haagweg. Ook is er intensief overleg over afstemming van werkzaamheden in de regio. Het College heeft toegezegd hiermee onverminderd door te gaan. Het risicomanagement en de (beperkte) mogelijkheden voor verdere verduurzaming zullen we als D66 fractie kritisch volgen.

Constantijn Dolmans
fractievoorzitter D66 Rijswijk