Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 september 2017

Ruimte voor burgerparticipatie

Nadat het Rekenkamer-rapport over burgerparticipatie in Rijswijk en het daarop gebaseerde raadsvoorstel van het college eerder waren besproken in het forum Samenleving, was het op 21 september jl. de beurt aan de voltallige raad.

In zijn bijdrage tijdens deze raadsvergadering constateerde D66-raadslid Mark Storm dat de bevindingen en aanbevelingen van Rekenkamer er niet om liegen. En dat terwijl het rapport is gebaseerd op slechts een beperkt aantal casussen die strikt genomen niet eens allemaal met burgerparticipatie te maken hebben. Er is dus nog veel meer te zeggen en te vinden over burgerparticipatie en ‘doe-democratie’.

Desondanks begrijpt D66 dat het college een keuze maakt uit de aanbevelingen die de Rekenkamer doet. Je kunt immers niet alles tegelijk, ook niet als je van mening bent dat het niet snel genoeg gaat.

“Wat ons betreft is zo’n keuze dus begrijpelijk”, aldus Mark Storm. “Zolang we ons maar realiseren dat een initiatievenloket niet hèt enige antwoord is op de vraag naar meer ruimte voor burgerparticipatie en doe-democratie. En dat borgen van burgerparticipatie in de ambtelijke organisatie niet alleen gaat over borgen in beleidstrajecten — in het ‘doen’ — maar ook over borgen in het denken van mensen. In de cultuur van de organisatie.”

Naast dit initiatievenloket en borging in de organisatie, nodigt het college de raad uit om in gesprek te gaan over participatiedoelen en -waarden.

“Ik lees dit niet uitsluitend als een uitnodiging aan de raad om met het college in gesprek te gaan. Ik lees dit òòk als een uitdaging voor de raad zèlf — om zelfstandig te verkennen en te bespreken wat meer invloed van de burger kan betekenen voor de positie van de raad en van ons als individuele raadsleden. Want als inwoners meer voor het zeggen krijgen, dan krijgen wij misschien wel ietsje minder voor het zeggen”, aldus Mark Storm.

Kortom, D66 kan (na een tweetal toevoegingen op basis van een mede door D66 ondertekend amendement van het CDA) instemmen met het raadsvoorstel. “Zolang we het zien als een startpunt voor een discussie met het college, met de burger en, niet in de laatste plaats, een discussie met onszelf — als raad. Een natuurlijk als een startpunt voor experimenten.”

En in het kader van die experimenten had D66 samen met PvdA, CDA, BVR en GBR de motie Ruimte voor burgerparticipatie voorbereid. In deze motie wordt het college gevraagd de pilot Stadsassen aan te wijzen als participatietraject, en hiervoor nog dit jaar samen met de raad en inwoners van Rijswijk de kaders én een plan van aanpak op te stellen. Dit vraagt dus niet alleen een actieve betrokkenheid van het college en inwoners van Rijswijk, maar ook van de raad zèlf.

“Achterover leunen en wachen waarmee het college gaat komen, kan niet langer”, aldus Mark Storm. “De raad moet nu zelf ‘aan de bak'”. Blijkbaar is deze boodschap begrepen, want de motie werd unaniem aangenomen.