Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 april 2019

D66 in nieuwe coalitie Rijswijk

D66 gaat deel uitmaken van de nieuwe coalitie voor Rijswijk. Deze zal naast D66 bestaan uit Beter voor Rijswijk, WIJ.Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk (GBR). Door de val van het vorige college-bestuur was het noodzakelijk om tot een nieuwe coalitiesamenstelling te komen. Dat was op voorhand niet eenvoudig, vanwege de onderlinge verschillen tussen alle partijen. “Voor D66 zijn die verschillen niet verdwenen, maar we hebben uiteindelijk toch voldoende basis gevonden om in deze nieuwe samenstelling verder te kunnen”, aldus fractievoorzitter Constantijn Dolmans. D66 ziet veel van haar inhoudelijke standpunten terugkeren in het nieuwe coalitie-akkoord en daarnaast wil D66 ook bestuurlijke verantwoordelijkheid blijven nemen voor de stad Rijswijk.

Een zwaarwegend punt voor D66 was dat de nieuwe coalitie wil staan voor tolerantie, inclusiviteit en verbinding. In het hoofdlijnen akkoord staat nu: “De gemeente Rijswijk wil een inclusieve gemeente zijn. Er is plek voor iedereen en iedereen kan meedoen, ongeacht geslacht, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit of handicap. Al het gemeentelijke beleid draagt hieraan bij.” Er is daarnaast door alle partijen gezocht naar wat bindt in plaats van naar wat scheidt. Vanuit het besef dat onze stad niet alleen gemaakt wordt vanuit het stadhuis maar ook vorm krijgt in gesprek met de samenleving. Met een gemeentebestuur de rol op zich neemt als ‘verbinder’.

D66-er Armand van de Laar blijft wethouder in het voorgestelde College met de portefeuille Ruimtelijke Ordening, Economie en Duurzaamheid. “Ik vind het spannend om met deze vijf verschillende partijen een collegiaal bestuur te vormen. Ik ben er van overtuigd dat dit kan slagen met een open bestuursstijl waaraan ook de partijen die geen wethouder leveren aan het College mee kunnen doen. In een open debat met elkaar; voor Rijswijk!”

Achtergrond
Op 4 februari trok de VVD zich terug uit het College. Na het vertrek van de VVD zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen de Rijswijkse partijen onder leiding van Larissa Bentvelzen, de fractievoorzitter van de grootste Rijswijkse partij BVR. In die gesprekken heeft D66 Rijswijk voortdurend aangegeven een brede en stabiele coalitie belangrijk te vinden die de verbinding nastreeft in de raad en met de Rijswijkse bevolking.

Na twee weken is D66 toen onverwacht de ‘deadline’ gesteld om akkoord te gaan met een College van BVR-VVD-D66-CDA. We hebben daar ‘nee’ op gezegd omdat dit niet de ‘brede en stabiele samenwerking’ was die D66 voor Rijswijk voor ogen had.

Na vier weken heeft Larissa Bentvelzen aan D66 Rijswijk gevraagd om te verkennen of een Collegesamenwerking tussen haar partij en D66 überhaupt mogelijk is, nu zonder vooraf per se te bepalen hoe zo’n College eruit komt te zien wat betreft de samenstelling. De D66 fractie heeft daar na overleg met de achterban “ja” op gezegd. Er is daarna gebouwd aan vertrouwen en inhoud vanuit het streven naar een brede en stabiele samenwerking.

Na zeven weken van intensieve gesprekken is Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) op 25 maart gevraagd om een College te formeren met D66 Rijswijk, Beter voor Rijswijk, Wij.Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk. Deze formatie heeft uiteindelijk geleid tot het voorstel voor een vernieuwd College in Rijswijk en bijbehorend hoofdlijnenakkoord waarin partijen elkaar hebben kunnen vinden. D66 gaat de samenwerking aan met de inzet voor een open debat dat hoort bij een open samenleving.