Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juli 2019

D66 Rijswijk inbreng bij Kaderdebat 2019

Voorzitter,

D66 Rijswijk, en volgens ons ook veel inwoners van onze stad, ergert zich aan de taaiheid van het beleid. Verandering is kennelijk moeilijk.

We praten bijvoorbeeld al weer jaren over het Huis van de Stad, de Beatrixlaan, de Plaspoelpolder, In de Bogaard, Oud Rijswijk.

We willen een bruisende, levendige stad met gelijke kansen.
Maar ondanks de kleine succesjes en stapjes lijkt het het maar niet te lukken een doorbraak op deze taaie dossiers te forceren.

Juist nu met een nieuw College waarin we samen met het CDA werken met drie ‘onorthodoxe’ lokale partijen BVR, WIJ en GBR, wil D66 Rijswijk een doorbraak door die taaiheid van het beleid. Onze verwachtingen zijn hoog; nu doorpakken.

Dat doorpakken begint bij het verder bouwen aan een sterke ambtelijke organisatie
Want zonder een sterke, nieuwsgierige, veranderingsgezinde ambtelijke organisatie kunnen we onze ambities niet waar maken.

D66 Rijswijk vraagt het College om samen met de gemeentesecretaris een robuust strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen.
Geen ad-hoc maatregelen maar fors werken aan de kwaliteit van de ambtelijke organisatie.
Dat mag wat kosten want de kost gaat hier echt voor de baat uit.

D66 Rijswijk vraagt om een concreet, gedurfd voorstel hierover van het College voorafgaand aan de begrotingsbehandeling!

D66 blijft aandacht vragen voor sterke verbetering van de dienstverlening. Iedere medewerker is tenslotte een ambassadeur van de gemeente.

Momenteel heeft Rijswijk financiële krapte en daardoor weinig keuzemogelijkheden.
Waardering dat het College korte termijn ad-hoc maatregelen treft om het tekort over 2019 tot een minimum te beperken. Het ingeleverde lijstje over 2019 is wat ons betreft niet heilig voor de komende jaren. Voor de begrotingsbehandeling vraagt D66 een veel langere lijst van het College zodat inzichtelijk is aan welke knoppen we kunnen draaien; fundamentele keuzes aan de Raad laten!

Als we weinig geld hebt moet je ook creatief zijn. Hoe kan ik minder uitgeven en meer verdienen? Maatschappelijk vastgoed verder optimaliseren? Op zoek gaan naar andere geldstromen zoals subsidies? Slimmer uitgeven door het betrekken van inwoners met een “right to challenge”. Wil het College invulling geven aan het “right to challenge”?

We kunnen ons verder natuurlijk volop op de bezuinigingen storten.
En bijvoorbeeld ‘pennywise, poundfoolish’ het innovatiebudget schrappen in het sociaal domein. Doe dat niet!
Anders komt de focus geheel te liggen op kostenbesparing.
Terwijl de onderliggende vraag is: “in wat voor stad willen we wonen?”
En niet: “waarop moeten we bezuinigen?”

D66 kiest voor dingen die ‘waarde’ opleveren voor de Rijswijker.
Groen, water, esthetiek in de openbare ruimte, schone lucht, minder blik op straat en goede voorzieningen; cultureel, winkels, horeca.

D66 vraagt aan het College om voor de begrotingsbehandeling een plan neer te leggen voor het afbouwen van het Eneco dividend en voorstellen te ontwikkelen over hoe we kunnen omgaan met de inkomsten van de verkoop van de aandelen.
D66 wil de Eneco opbrengsten investeren in datgene wat waarde oplevert zoals verkeersdoorstroming, herstructurering en vernieuwing, van Plaspoelpolder en Havenkwartier en Oud Rijswijk.

Voorbeelden: de Herenstraat in de oude luister te herstellen, het water terug te brengen in het Mallegat en parkeergelegenheid uitbreiden en in de Tuinstraat ondergronds brengen.

We pleiten ook voor goede handhaving in autoluwe en autovrije zones zoals Delft weg en Oud Rijswijk door bijvoorbeeld kentekencamera’s.

D66 wil ruimte creëren voor dit soort initiatieven
Verder gaan met gedurfde stadsontwikkeling, verdichting en hoogbouw met name rond verkeersknooppunten. Meer diverse functies in de Plaspoelpolder zoals bij de ontwikkeling van het Kesslerpark; een plek voor onderzoek en onderwijs. Ook buiten de Plaspoelpolder verder kijken naar transformatie van leegstaand vastgoed.

Elk huis in Rijswijk wordt uiteindelijk wel verkocht maar levert het ook een meerwaarde op?
Streef naar een goede mix van sociale woningbouw, middenhuur en koopwoningen, kantoren en scholen en diversiteit in het winkelaanbod.
Kijk niet alleen naar nieuwe wijken maar ook naar bestaande wijken.
En naar vervanging door vernieuwbouw of nieuwbouw bij bestaande woningen waar deze niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

Het hoeft ook niet 100% van de gemeente te komen. Wilt u kijken naar instrumenten om geld uit de markt te halen voor stadsontwikkeling?

D66 wil ook ruimte voor mensen
We blijven hameren om een goede verbinding tussen onderwijs, werkgelegenheid en het sociaal domein. Wat gaat het College daarin verder doen?
Wil het College kijken naar inzet van de combinatiefunctionaris buiten het onderwijs bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
We vragen aandacht voor de voorbereiding van de inburgeringswet.
D66 vraagt ook aandacht voor de actualisatie van de kaders in het sociaal domein. Deze zijn uit 2014 en er is inmiddels veel gebeurd.
Wil het College dit voor het komende jaar meenemen?

D66 wil ruimte voor kunst en cultuur en sport.
Deze lijken altijd als eerste te sneuvelen bij bezuinigingen. Maar de waarde van sport, kunst en cultuur is groot voor een leefbare stad en bruisend Rijswijk. Waar we slimmer geld uit kunnen geven; prima, doen! Maar niet ten koste van de waarde van de voorzieningen voor de inwoners.

Als we willen dat Rijswijk over 20 of 30 jaar een bloeiende gemeente is waar mensen prettig kunnen wonen, werken en recreëren, dan staan we nu wel op een omslagpunt. We focussen op bezuinigingen en draaien zo langzaam de stad de nek om. Of we gebruiken het moment om fundamenteel te kijken naar waar we onze middelen inzetten. En daarbij fundamenteel te kiezen voor die activiteiten die waarde toevoegen aan de stad en de Rijswijkers.

College, wilt u bij de begroting 2020 invulling geven aan deze fundamentele herbezinning?