Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 april 2020

D66 Rijswijk: wees niet ‘penny wise, pound foolish’

Afgelopen week werd in een digitaal raadsforum de financiële situatie van de gemeente Rijswijk besproken. Opnieuw stevent de gemeente Rijswijk af op een stevig tekort, mede ook door de Corona-crisis. D66 Rijswijk wil dat de gemeente met oog op de lange termijn omgaat met de ontstane tekorten. D66 vroeg het college de ingestelde uitgavenstop te beëindigen. We moeten niet proberen de gaten die vallen door tijdelijke Corona uitgaven elders te bezuinigen. Structurele problemen moeten natuurlijk wel structureel opgelost worden maar daar is pas volgend jaar zicht op.

Onze inbreng in eerste termijn:

Zonder Corona zijn de gemeente financiën al een drama. De begroting is niet in de hand momenteel. Los van de Coronacrises is het tekort nog eens met 3m opgelopen bovenop het tekort uit 2019 van ruim 5m. Ondanks herhaald verzoek van raad om in te grijpen.

Het financieel kader is heel duidelijk: tekorten compenseren in beleidsprogramma.

Vraag aan de wethouder: In hoeverre heeft wethouder nu bij zijn collega’s erop aangedrongen tekorten binnen hun beleidsprogramma’s te compenseren? En waarom is dat kennelijk tot nu toe zonder resultaat gebleven? Tot slot: gaat u nu voor extra stappen nemen om er voor te zorgen dat uw collega’s hun tekorten in hun beleidsprogramma’s compenseren?

Het College geeft aan om aan voorstellen te werken de begroting weer in evenwicht te brengen? D66 wil dat het uitgangspunt van het compenseren van tekorten binnen de eigen beleidsprogramma’s overeind blijft. Is het College het daarmee eens? Gaat u de voorstellen langs deze meetlat leggen?

Met de audit commissie heeft de raad aangedrongen op wijzigingen in het financieel beheer. De voortgangsrapportage zou in maart in de audit commissie komen. Die is nog niet ontvangen. Wanneer verwacht de wethouder nu hierop de voortgang te kunnen melden? Komt dit uiterlijk 25 in de auditcommissie aan de orde?

Dan de impact van Corona. Net zoals het Rijk moet Rijswijk verstandig blijven opereren en niet ‘penny wise, pound foolish’. D66 vindt een uitgavenstop, hoe slim ook verkocht, een bot middel. Hoe verhoudt een uitgavenstop zich met het uitgavenkader? Overbesteding is een probleem, maar onderbesteding op bepaalde programma’s is zeker ook niet goed waar het gaat om door de raad geformuleerde ambities waar te maken.

Niet penny wise, pound foolish

Tijdelijke extra uitgaven door de Corona-crisis moeten niet onmiddellijk leiden tot bezuinigingen. Dat zou dom beleid zijn en treft uiteindelijk Rijswijkse inwoners en ondernemers op een fout moment. Dan bezuinig je Rijswijk kapot. Dat kunnen we juist in deze crisis niet gebruiken.

Mogelijke meer structurele tekorten moeten natuurlijk wel opgelost worden. Daarop is volgend jaar beter zicht. We moeten dan een integrale afweging maken, dus over beleidsterreinen heen. D66 komt daarop terug bij kadernota.