Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 mei 2020

D66 Rijswijk blij met stappen college op de woningmarkt

Afgelopen dinsdag werd in de digitale raadsvergadering het beleid van het college op de woningmarkt besproken. Het college heeft, in het bijzonder wethouder Armand van de Laar, serieuze stappen gezet om de Rijswijkse woningmarkt meer in balans te brengen. Zo heeft Rijswijk relatief gezien aan de andere gemeentes veel sociale woningbouw. Dit college heeft daarom stappen genomen om de sociale woningbouw in Rijswijk te verminderen. Ook werkt de gemeente nu samen met de woningcorporaties aan het creëeren van meer middenhuur op de woningmarkt. Dit is een forse stap vooruit ten aanzien van eerder beleid, D66 Rijswijk is daarom blij dat het college deze stappen maakt.

Lees hieronder de gehele bijdrage van D66 tijdens het debat:

Met steun van D66 Rijswijk is in november 2019 de motie ‘onderhoud en energiemaatregelen in plaats van nieuwbouw sociale sector’ door het college overgenomen. Hierbij is ook afgesproken dat bij de uitvoering door het College de vrijheid bestaat om nadere invulling te geven aan deze motie.

D66 Rijswijk hecht grote waarde aan ‘afspraak is afspraak’.

Voor D66 Rijswijk gaf deze motie uit november vorig jaar uitwerking aan het coalitieakkoord, en ook aan ons eigen verkiezingsprogramma.

Citaat uit het coalitieakkoord:

“We zetten vol in op bouwen van betaalbare (koop)woningen voor gezinnen. Zo werken we tegelijkertijd aan de doorstroming op de woningmarkt. Wij bouwen naar behoefte, met extra aandacht voor huurwoningen in het middensegment en houden ons aan de afspraken over het percentage sociale woningbouw zoals overeengekomen is in de regionale woonvisie.

D66 Rijswijk is het eens dat we in Rijswijk het percentage van de sociale woningvoorraad moeten afbouwen. Relatief, niet absoluut. Niet omdat we tegen sociale woningbouw zijn. Maar juist om andere gemeenten in de regio te dwingen hun ‘fair share’ daarin te nemen. En om doorstroming te bezorgen zodat er sociale woningen vrijkomen voor hen die dat echt nodig hebben. Dat is belangrijk om Rijswijk toekomstbestendig en leefbaar te maken en te houden.

Dit College maakt forse stappen door bijvoorbeeld geen sociale woningbouw op te nemen in de ontwikkeling van In de Bogaard en het Havenkwartier. Er is een forse beleidswijziging ingezet. Een forse beleidswijziging in lijn met het coalitieakkoord en in lijn met de motie uit november.

In de nieuwe regionale woningmarktafspraken staat: geen extra sociale huurwoningen bovenop bestaande afspraken.

D66 Rijswijk wil bijzondere aandacht voor doelgroepen. Doelgroepen die onze samenleving draaiende houden in deze tijden zoals verplegers, politieagenten en leraren. De jongere verplegers, politieagenten en leraren zijn overigens ook afhankelijk van sociale huur en goedkopere koopwoningen. D66 Rijswijk vindt de afgewogen beleidskeuzes die het college hierin maakt gewoonweg goed.

D66 Rijswijk is er niet van overtuigd dat de gemeente zelf woningen zou moeten bouwen voor deze doelgroepen. We zijn er niet van overtuigd dat de gemeente de capaciteiten heeft dit de doen. Om ongelukken te voorkomen willen we het College vragen om kritisch te zijn op de eigen mogelijkheden om als projectontwikkelaar op te treden. Ook al gaat het om een goed, gezamenlijk gedragen, doel.

De gemeente Rijswijk moet zich opstellen als een betrouwbare overheid en zich houden aan afspraken waar een handtekening onder staat. D66 Rijswijk staat volop achter de ambitie van het College om corporaties minder sociale huur te laten bouwen en meer te investeren in midden-huur woningen en het verbeteren van de huidige sociale woning voorraad. D66 Rijswijk wil ook dat wijken daar door minder eenzijdig worden. Dus niet nul sociale woningbouw in Rijswijk Buiten maar in overleg met woningcorporaties in de ene wijk transitie naar midden-huur en goedkope koopwoningen, en in Rijswijk Buiten gerichte volkshuisvesting voor doelgroepen. En ja, we mogen als gemeente best een beetje harder staan in onze onderhandelingen wat dit betreft.

D66 Rijswijk ondersteunt wat dat betreft van harte het beleid dat door de wethouders Keus en Van de Laar namens het College en de raad van Rijswijk is ingezet.

De gehele digitale raadsvergadering kan worden teruggekeken via: https://rijswijk.raadsinformatie.nl/vergadering/709892/Raadsvergadering%2012-05-2020