Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 juli 2020

D66: Verwacht geen andere resultaten door steeds hetzelfde te doen

De coronacrisis heeft Rijswijk hard geraakt: mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, ondernemers vrezen voor hun toekomst en sport en culturele verenigingen vrezen dat hun leden niet meer terugkomen.

D66 Rijswijk vindt het belangrijk dat de we, ook in tijden van corona, kiezen voor vooruitgang. Dit vraagt om slimme investeringen in de stad: we zorgen ervoor dat de basis op orde komt en vergroten het verdienvermogen van de gemeente.

Het ‘oude normaal’ komt niet meer terug. D66 geeft het college daarom mee: verwacht geen andere resultaten door steeds hetzelfde te doen.

D66 Rijswijk wil een radicale herziening van wat de gemeente doet, en hoe ze het doet. Niet alleen maar 20% van de beïnvloedbare begroting onder de loep nemen maar 100%.

Bekijk hieronder onze inbreng: 

Voorzitter,

“D66 Rijswijk, en volgens ons ook veel inwoners van onze stad, ergeren zich aan de taaiheid van het beleid. Verandering is kennelijk hartstikke moeilijk.” 

Met die woorden begon ik vorig jaar het kaderdebat.

En ik moet de neiging onderdrukken om een groot gedeelte van mijn inbreng vorig jaar hier vandaag weer te herhalen. Want er liggen nog steeds veel taaie dossiers die om concrete verandering vragen:
Zoals de Beatrixlaan, zoals een ambtelijke organisatie die door externe inhuur moet worden onderstut, en opnieuw een structureel begrotingstekort.

En D66 Rijswijk wil nog steeds een bruisende, levendige stad met gelijke kansen voor alle Rijswijkers. Tegelijkertijd leven we niet meer in het Rijswijk van 2019 maar in het Rijswijk van 2020.

In een samenleving, in een land, in een wereld die wel sterk zijn veranderd; door Corona, klimaatverandering, racisme en uitsluiting, protesten. Mensen die zich niet gehoord voelen en dat verwijten aan anderen die zich ook niet gehoord voelen. De Corona maatregelen zijn verlicht maar de pandemie is nog niet over. De klimaatverandering is niet weg en de boosheid en de protesten zijn nog niet verdwenen. De schok in de samenleving is enorm. Het ‘oude normaal’ komt niet meer terug.

In Rijswijk, net als in de rest van de wereld, hebben ondernemers in vooral de horeca, detailhandel en cultuursector enorme harde klappen gekregen. Een evenement als het Strandwalfestival gaat dit jaar, in ieder geval fysiek, niet door. Mensen zijn werkloos geworden, vrezen voor hun baan. Ondernemers vrezen voor hun toekomst. De voor Rijswijk belangrijke kantorenmarkt komt nooit meer op het oude niveau omdat we gewend zijn geraakt aan het thuis werken. Het winkelbestand in Rijswijk staat onder druk omdat we gewend zijn geraakt om te bestellen via het internet.

Deze crisis raakt met name ook mensen die het toch al moeilijk hadden om mee te komen. Het onderwijs op afstand heeft vooral gevolgen bij kinderen in achterstandssituaties. Niet digitaal vaardigen kunnen niet goed meekomen in de anderhalve meter samenleving. De kansen op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters, en ook voor 50-plussers zijn lager geworden. De vraag naar jeugdzorg zal nog verder toenemen. Verenigingen, sport, muziek en theater; ze vrezen dat hun leden niet meer terugkomen. Daardoor staat de sociale samenhang in Rijswijk op het spel!

En de gemeente zit zelf financieel in zwaar weer. Deels door Corona, deels door decentralisaties zonder bijbehorend geld, en ook omdat we ons huishoudboekje nog niet helemaal goed op orde hadden. Hoe werken we ons als Rijswijk dan uit deze crisis?

“Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten”

Het antwoord is dus niet alleen maar ‘bezuinigen’! Ja, het huishoudboekje moet uiteindelijk op orde maar niet door alleen maar op kosten te beknibbelen. D66 Rijswijk wil een radicale herziening van wat de gemeente doet, en hoe ze het doet. Niet alleen maar 20% van de beïnvloedbare begroting onder de loep nemen maar 100%. En ons verdienvermogen als gemeente vergroten!

D66 geeft het College dan ook de volgende kaders mee:

We lossen het structureel begrotingstekort niet op met het opeten van de Eneco gelden; wel met het inzetten van de Eneco gelden om de basis op orde te brengen en het verdienvermogen van de gemeente te vergroten.

We geven geen geld uit aan nieuw of ander beleid zonder een concreet plan. We kunnen bijvoorbeeld kosten besparen op jeugdhulp, brandweer, brede welzijnsuitgaven, temporiseren sommige investeringen, maatschappelijk vastgoed, de collectieve zorgverzekering en afvalverwerking. Mits we dat slim doen! Bezuinigingen mogen niet leiden tot hogere maatschappelijke kosten op een later moment.

Maar we moeten niet bezuinigen op de ‘basis op orde’, zoals:

  • Een veilige, schone, en goed onderhouden stad, zoals met het groenbeheerplan;
  • Het Groot Project Organisatieontwikkeling. Want we moeten streven naar een slagkrachtige, kennis gedreven ambtelijke organisatie met een flexibele schil;
  • Het vergroten van onze verdiencapaciteit: we blijven investeren in het verdienvermogen en de werkgelegenheid door woningbouw en verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven.

We houden het voorzieningenniveau in stand: het zwembad, Museum Rijswijk en de Schouwburg gaan niet dicht; cultuureducatie, sport en bestrijden taalachterstanden door de Bibliotheek behouden prioriteit.

We geven invulling aan het Verstedelijkingsakkoord met aanjagen woningbouw in Rijswijk door verdichting, (meer) gelaagde bouw, en we bouwen niet in resterend waardevol groen.

En we jagen actief gelden na van derden: subsidie van de Europese Unie, het Rijk, en de MRDH, en ook extra bijdragen van projectontwikkelaars voor de openbare ruimte en natuurontwikkeling. Dat laatste kan door fondsvorming en zgn. anterieure overeenkomsten; concrete gebiedsontwikkelingen die passen in onze stadsvisie.

D66 Rijswijk verzoekt het College in haar beantwoording concreet aan te geven of zij deze kaders wil overnemen, en welke overwegingen het College hanteert om deze kaders te vertalen in de begroting later dit jaar.

Verbind verleden, heden en de toekomst van Rijswijk
In 3500 v.Chr., de Nieuwe Steentijd, werd Rijswijk al bewoond. In de 12e eeuw ontstond rondom de Oude Kerk een welvarend dorp. Meer dan de helft van de Rijswijkers was toen ‘welgeboren’. ‘Vrije’ inwoners, boeren en lage adel die voor hun rechten konden opkomen. Dat was heel bijzonder in die tijd.

Rijswijk speelde en speelt een belangrijke, internationale rol zoals in 1697 bij de Vrede van Rijswijk. Na de 2eWereldoorlog maakte burgemeester Bogaardt van Rijswijk met zijn landgoederen een vooruitstrevende en groene stad. En we spelen nog steeds een belangrijke, internationale rol met de vestiging van het European Patent Office en andere internationale organisaties en bedrijven in onze gemeente.

We moeten niet vervallen in nostalgie. We kunnen wel voortbouwen op ons rijke verleden. Werken aan een vooruitstrevende, toekomstgerichte en levendige stad met gelijke kansen voor haar inwoners, in een groene leefomgeving en met een voortdurend zich vernieuwende en duurzame economie.

Dat vraagt wel een omslag in denken en doen.

Hetzelfde blijven doen en dan andere uitkomsten verwachten is immers ‘waanzin’.