Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 november 2020

D66 Rijswijk: Ook in moeilijke tijden investeren in de lange termijn

Vandaag vindt het begrotingsdebat plaats in de Rijswijkse raad. Rijswijk gaat een moeilijke tijd door, veel Rijswijkers zitten in onzekerheid in hun baan, of hebben hun baan al verloren. Ook de gemeente zit financieel in zwaar weer. Juist tijdens deze slechte tijden zegt D66: durf de voorzieningen op peil te houden en blijf investeren, dat betaalt zich in de toekomst terug. D66 Rijswijk blijft werken aan een vooruitstrevende, toekomstgerichte en levendige stad. Een stad met gelijke kansen voor haar inwoners. Mensen die kunnen wonen in een groene leefomgeving en werken in een voortdurend zich vernieuwende en duurzame economie.

Lees hieronder onze gehele inbreng:

Voorzitter,

Een moeilijk begrotingsdebat in een moeilijke tijd.

Ook in deze tijd neemt D66 Rijswijk bestuurlijke verantwoordelijkheid en gaat keuzes niet uit de weg. In lijn met onze inbreng tijdens het kaderdebat eerder dit jaar. Toen leek het met de Corona besmettingen enigszins de goede kant op te gaan en keken we uit naar een mooie, warme zomer. Inmiddels gaat het land weer op slot, worden de dagen korter en staat een donkere winter voor de deur.

In deze tijd hebben mensen het moeilijk. Veel ondernemers hebben de deuren moeten sluiten of draaien op halve kracht. Veel werknemers zitten in onzekerheid over hun baan, of hebben hun baan al verloren. Zelfstandigen zitten zonder opdrachten. Jonge mensen vinden moeilijk een stageplaats of hun eerste baan. Studenten en scholieren volgen lessen weer steeds meer vanuit huis. De armoede neemt toe en de klimaatcrisis gaat niet weg ook al rijden we nu even minder met de auto

En aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is de politiek extreem gepolariseerd. Wat vandaag in de Verenigde Staten gebeurt, raakt uiteindelijk ook ons hier in Rijswijk. Rijswijk is geen eiland. Laten we hopen dat de redelijkheid daar wint, en ook hier vandaag in onze raad.

Want in deze moeilijke tijd bevindt de gemeente Rijswijk zich in zwaar weer. Ook daarin is Rijswijk niet uniek. Bijna alle gemeentes in Nederland staan voor dezelfde dillema’s. We moeten het uiterste doen om de financiën op orde te brengen en tegelijkertijd de stad niet kapot bezuinigen. Dat is laveren tussen Scylla en Charybdis; het vraagt om moeilijke keuzes in de raad.

Door Corona, door toegenomen lasten van de jeugdzorg en ouderenzorg, door meer kosten in de afvalinzameling, heeft Rijswijk minder geld voor andere belangrijke dingen.

Het College kiest met deze begroting voor noodzakelijke bezuinigingen en lastenverhogingen maar ook voor hervormen en investeren waar het kan

En met het College zegt D66 Rijswijk:

Dat bezuinigen en lasten verhogen doet pijn, en we doen dat natuurlijk liever niet. Maar we moeten ook onze voorzieningen op peil houden en blijven investeren in de stad.

Onze afvalinzameling kost geld, steeds meer geld.

Je kunt dit doorberekenen aan de inwoners, zoals het College voorstelt. En we kunnen de pijn ook een beetje spreiden door bedrijven, vastgoedeigenaren, meer te laten meebetalen voor de voorzieningen in onze stad. Want als je de lasten helemaal niet wil verhogen, dan moet je geld weghalen bij bijvoorbeeld ouderenzorg, bij cultuur of bij de economie.

Keuzes maken. Een ‘gratis lunch’ bestaat immers niet, is een welbekende uitspraak.

We willen liever niet bezuinigen op Handhaving, omdat zonder goede handhaving de leefomgeving voor Rijswijkers onveiliger wordt.

We willen liever niet bezuinigen op het onderhoud van de publieke ruimte omdat de kwaliteit van groen en openbare ruimte juist Rijswijk zo’n aantrekkelijke, economisch levensvatbare en leefbare stad maakt.

We willen liever niet bezuinigen op Economie, omdat voor de langere termijn het ontzettend belangrijk is dat we werkgelegenheid blijven aantrekken en creëren in Rijswijk.

En ja, stop ook niet met investeren in kleine dingen die zichzelf linksom of rechtsom terugbetalen, zoals de Blokhut in het Wilhelminapark.

Daarom doen we samen met andere partijen een aantal voorstellen om het beleid van bezuinigen, hervormen en investeren bij te sturen op basis van wat wij als volksvertegenwoordigers uit de samenleving, van de Rijswijkers, horen.

In goede tijden gaat het allemaal gemakkelijk.

In slechte tijden moet je keuzes maken.

We leven nu in slechte tijden.

D66 Rijswijk kiest dan voor investeren in de lange termijn.

En D66 Rijswijk kiest voor het in standhouden van noodzakelijke voorzieningen en onderhoud, met als keerzijde hogere lasten; voor een gemiddeld huishouden een tientje per maand.

Verenigingen, sport, muziek en theater; ze vrezen dat hun leden niet meer terugkomen. Daardoor staat de sociale samenhang in Rijswijk op het spel! Op Welzijn wordt juist in deze Corona tijd meer een beroep gedaan. D66 Rijswijk vindt het belangrijk dat voorzieningen in stand blijven. Maar ook daar moeten we verstandige keuzes maken.

We vragen het College snel het beloofde beleidskader te ontwikkelen voor àlle gemeentelijke subsidies. Een beleidskader waarin duidelijk wordt gemaakt WAAROM subsidies worden verleend en WAT er dan wordt verwacht. We willen dit graag uiterlijk in de eerste helft van 2021 behandelen zodat voor het begrotingsjaar 2022 deze nieuwe subsidiekaders van kracht kunnen worden. We dienen daarvoor in tweede termijn zo nodig een motie in.

Durf voorzieningen op peil te houden en te blijven investeren. Want dat betaalt zich in de toekomst terug. Dat geldt ook voor het Huis van de Stad. Want niet doen is gewoonweg duurder dan wel doen.

Blijf investeren in woningen, blijf investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte, blijf investeren in de economie.

We houden het voorzieningenniveau zo goed en zo kwaad als het gaat in stand: het zwembad, Museum Rijswijk en de Schouwburg mogen niet dicht gaan; cultuureducatie, sport en bestrijden taalachterstanden door de Bibliotheek behouden prioriteit.

We blijven invulling geven aan het Verstedelijkingsakkoord met het aanjagen van de woningbouw in Rijswijk.

We blijven een stad waar we elkaar steunen, ook nu er bezuinigingen nodig zijn en er lastige beslissingen moeten worden genomen. Dan is het leven hard, en vallen harde woorden, met veel emoties. Dromen vallen in diggelen en moeten worden bijgesteld. We vinden het belangrijk om perspectief te bieden, aan de inwoners, ondernemers en de vele vrijwilligers in onze stad.

Voor hen blijft D66 Rijswijk werken aan een vooruitstrevende, toekomstgerichte en levendige stad. Een stad met gelijke kansen voor haar inwoners. Mensen die kunnen wonen in een groene leefomgeving en werken in een voortdurend zich vernieuwende en duurzame economie.

Daar doen we het voor. Ook als het even tegen zit.